ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αθήνα, 25/05/2018

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.64/2734/οικ.19161

ΠΡΟΣ: Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ.

Πληροφορίες : Γιώργος Παπακωνσταντίνου Τηλέφωνο : 213 1313274 Fax : 213 1313389 e-mail : Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15,106 74, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας βάσει του Π.Δ.69/2016»

ΣΧΕΤ: Το από 14-02-2018 σχετικό ερώτημά σας

 Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας και όσον αφορά ζητήματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όσον αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα δεν δύναται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.69/2016 δικαιολογητικά, διευκρινίζεται ότι προς διευκόλυνση τόσο των ενδιαφερομένων υπαλλήλων όσο και των αρμόδιων ασφαλιστικών φορέων, στις σχετικές βεβαιώσεις που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς φορείς για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα δύναται να συμπεριλαμβάνονται τόσο ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης όσο και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι να χορηγείται μία βεβαίωση. Με τον όρο κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 νοείται και ο εν ισχύ διακανονισμός/ρύθμιση των εκκρεμών ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό διάστημα που ζητείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.

Περαιτέρω, ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος δύναται να προσκομίζει κατά την κρίση του, πέραν των προβλεπομένων στις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016, οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, αλλά και τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια δύνανται αντιστοίχως να ζητούν περαιτέρω έγγραφα προκειμένου να στοιχειοθετείται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον από όλα τα προβλεπόμενα καταρχήν δικαιολογητικά, δεν προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία π.χ. το είδος της παρεχόμενης εργασίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει επικουρικά οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο προς απόδειξη της προϋπηρεσίας αλλά και της συνάφειας αυτής, όπως ενδεικτικά - όσον αφορά τη μισθωτή εργασία- συμβάσεις εργασίας, κάρτα/αναγγελία πρόσληψης, καταστάσεις (πίνακες προσωπικού) που τηρούνται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καταγγελία της σύμβασης καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, το οποίο διαθέτει ο ενδιαφερόμενος.

 Όσον αφορά την υπαγωγή της αιτούμενης προς αναγνώριση προϋπηρεσίας, η οποία έχει παρασχεθεί σε Ν.Π.Ι.Δ. και προκειμένου να εξεταστεί αν οι φορείς αυτοί υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 98, οπότε και αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, ή της παρ. 6 του άρ. 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, όπως ισχύει) και του Π.Δ. 69/2016, οπότε έχει παρασχεθεί εκτός δημοσίου τομέα και αναγνωρίζεται αποκλειστικά για τη βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων και για την περαιτέρω μοριοδότηση αυτής κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων με ανώτατο όριο τα επτά έτη, διευκρινίζονται τα εξής: για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρ. 98 του Υ.Κ. ο όρος Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ταυτίζεται με την έννοια των δημοσίων νομικών προσώπων που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο και ανήκουν στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός επανοριοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990.

Ενόψει τούτου τα υπόψη δημόσια νομικά πρόσωπα μπορούν να λάβουν είτε τη μορφή της δημόσιας επιχείρησης (ανώνυμης εταιρείας) ή άλλου δημόσιου οργανισμού ή απλώς νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, καθόσον στις διατάξεις της περ. γ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 ορίζεται ότι ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις κάθε είδους κρατικές ή δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισμούς, φορείς οι οποίοι επιπλέον εμπίπτουν και στο κεφ. Α’ του ν. 3429/2005, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς. Περαιτέρω, όσον αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η προς αναγνώριση αιτούμενη προϋπηρεσία έχει παρασχεθεί σε φορείς που έχουν αλλάξει νομική μορφή, θα πρέπει να εξετάζεται η νομική μορφή, την οποία είχε ο φορέας κατά το χρόνο κατά τον οποίο διανύθηκε η προϋπηρεσία.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας με σκοπό την ορθή και ενιαία εφαρμογή του Π.Δ.69/2016 εξέδωσε τις κάτωθι εγκυκλίους: 1 η εγκύκλιος: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-7-2016 (ΑΔΑ:77Ψ4465ΦΘΕ-ΨΡ9) 2 η εγκύκλιος: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9-8-2016 (ΑΔΑ:Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ) 3 η εγκύκλιος: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/8-12-2016 (ΑΔΑ:65Ξ4465ΦΘΕ-ΝΒ9) 4 η εγκύκλιος: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2438/οικ.5464/16-2-2017 (ΑΔΑ:7ΥΓΨ465ΧΘΨ-ΦΤΧ) 5 η εγκύκλιος: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/οικ.11755/3-4-2017 (ΑΔΑ:6ΨΛ3465ΧΘΨ-ΨΧΝ).

Όσον αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διανυθείσα προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα πραγματοποιήθηκε πριν από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αίτησης για ένταξη, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας, κατά το στάδιο της αξιολόγησης των ισχυουσών ρυθμίσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνει υπόψη της τα δίκαια αιτήματα, τις καίριες παρατηρήσεις και προτάσεις που τίθενται υπόψη της από πολίτες, από συλλόγους και ομοσπονδίες υπαλλήλων και από τις Υπηρεσίες, με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την ισότιμη μεταχείριση των υπαλλήλων και την εύρυθμη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

 Εσωτερική Διανομή: - Γραφείο Υπουργού (επί του με αρ.πρωτ.373/23-2-2018) εγγράφου

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γ. Σπηλιωτόπουλος