• Δημοσιουπαλληλικός κώδικας (Ν. 3528/2007)
  • Τροποποιήσεις άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/9-2-2007 (Ν. 3839/29-3-2010)
  • Ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4024/2011)
  • Επιλογή Προϊσταμένων (Ν.3839/2010)
  • Συνδικαλιστικό Κίνημα (N.1264/1982)