ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX2109924316

e-mail

Ιστοσελίδα: www.oyoaed.gr

Αρ. Πρωτ.207 / 30 -12 – 2015

Προς τις Ενώσεις Μέλη μας

Προς Όλες τις Υπηρεσίες

          Θέμα: «Mισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσιών»

          Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με τον ν. 4354, ο οποίος φέρει ημερομηνία 16-12-2015 αλλά δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ προχθές δίνεται η δυνατότητα μισθολογικής αναγνώρισης σε προϋπηρεσίες που έχουν διανυθεί, αλλά μέχρι τώρα δεν λαμβάνονταν υπόψη στη μισθολογική κατάσταση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 1στ του άρθρου 7 του νόμου 4354, στις διατάξεις του υπάγονται όλοι οι υπάλληλοι και των ΝΠΙΔ (Νομικών Προσώπων Ιδ. Δικαίου) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου, λαμβάνεται υπ’ όψη η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί στους φορείς του άρθρου 7 μέχρι την 31/12/2015. Επιπλέον σύμφωνα με τις παρ. 4α και 4β του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που έχουν ανάλογη προϋπηρεσία και δεν έχει αναγνωριστεί να σπεύσουν το αργότερο μέχρι τις 31-12-2015 να υποβάλουν την σχετική αίτηση αναγνώρισης της εν λόγω προϋπηρεσίας (δια της υπηρεσίας τους).

Επισυνάπτεται η σχετική αίτηση.

 

ΑΙΤΗΣΗ

 ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………

ΟΝΟΜΑ: ……………………………….

ΑΜ…………

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: …………………………

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ………………………………..

  ………./12/2015

ΠΡΟΣ:  Διεύθυνση Διοικητικού  ΟΑΕΔ

 Θέμα: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας»

Παρακαλώ όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 11 & 26 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α ), αναγνωρίσετε την προϋπηρεσία μου, που έχει διανυθεί στο ………………………………………………………………… …………………..……………….................................., ώστε να λαμβάνεται υπόψη για την μισθολογική μου εξέλιξη, όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις. Επιφυλάσσομαι για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

                                                                                                          

                                                                                                        Ο/η Αιτών/ουσα