ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX2109924316

e-mail

Ιστοσελίδα: www.oyoaed.gr

Αρ. Πρωτ.217 / 2 -3 – 2016

Προς τις Ενώσεις Μέλη μας

Προς Όλες τις Υπηρεσίες

Θέμα: «Middle Manager (ΕΜΔΕκαιΥλοποίησηReengineering»     

            Σχετικά με το υπ' αριθμ. 15214/17-2-2016 έγγραφοπου αφορά την επιλογή και την τοποθέτηση Middle Manager στα ΚΠΑ, καθώς και τα περιγραφόμενα καθήκοντα τριών ειδικοτήτων  έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1) Ο Middle Manager, Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου(ΕΜΔΕ)δεν προβλέπεται από κανέναν δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, από κανένα οργανόγραμμα, από κανέναν κώδικα δεοντολογίας, από κανέναν νόμο και καμιά νομοθετική ρύθμιση. Άρα υπάρχει κατά τη γνώμη μας, ένα νομικό κενό που καθιστά την όλη διαδικασία από πλευράς νομιμότητας έωλη.

Επιπλέον επισημαίνουμε :

          α) Θα μπορούσαν να αποφευχθούν εκφράσεις  για «καλή φυσική κατάσταση» και «αντοχές» που πρέπει να διαθέτει ο Middle Managerδιότι κάθε άλλο παρά παραπέμπουν σε όρους της Δημόσιας Διοίκησης. Δημιουργούν κωμικούς συνειρμούς και αλλοπρόσαλλους συσχετισμούς για τον προτεινόμενο ρόλο. Κάθε καινούριος όρος/ρόλος  θα πρέπει να διέπεται από σοβαρότητα, διαφάνεια, σαφήνεια και κυριολεξία.

β) Ως βασική αρμοδιότητα του ΕΜΔΕ ορίζεται «η αποδοχή και η υποστήριξη του εκάστοτε μεταρρυθμιστικού οράματος του Οργανισμού».  Τούτη η αρμοδιότητα προφανώς, δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα μόνο του ΕΜΔΕ, αλλά του συνόλου του προσωπικού του Οργανισμού.

          γ) Οι αυξημένες συνθήκες πίεσης κάτω από τις οποίες θα εργάζεται ο ΕΜΔΕ  κλπ θα έπρεπε να δημιουργούν την ανάγκη και την υποχρέωση της Διοίκησης για παροχή κινήτρων.

          δ) Επιπλέον, ο ρόλος του θεσμοθετημένου  Αναπληρωτή Προϊστάμενου ποιος ακριβώς θα είναι; 

          ε) Η τοποθέτηση σε θέση ευθύνης τριών προσώπων σε μια υπηρεσία, με τον ΕΜΔΕ ακάλυπτο νομικά, δημιουργεί κίνδυνο σύγχυσης και επικάλυψης αρμοδιοτήτων καθώς και άλλων προστριβών μέσα στις Υπηρεσίες.

          στ) Υπάρχουν Υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό (2 υπάλληλοι). Στις  Υπηρεσίες αυτές η τοποθέτηση του ΕΜΔΕ είναι αδύνατη, άρα θα έπρεπε τουλάχιστον, να υπάρξει μια πρόβλεψη γι' αυτές τις Υπηρεσίες.

          ζ) Μια άλλη αλλαγή που φαίνεται να έχει αποφασιστεί, χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες διευκρινήσεις και προϋποθέσεις είναι η τοποθέτηση στα ΚΠΑ τριμελούς επιτροπής (Από έναν εκπαιδευτικό του ΟΑΕΔ, έναν Υπάλληλο του ΚΠΑ, έναν υπάλληλο του Υπουργείου παιδείας) για την ανεύρεση και εποπτεία θέσεων πρακτικής απασχόλησης των ΕΠΑΣ.

          Με βάση τα παραπάνω:

          Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο στο νέο Οργανόγραμμα, το οποίο πρέπει άμεσα να δοθεί σε διαβούλευση, να προβλέπεται ο ρόλος του ΕΜΔΕ, οι αρμοδιότητες και τα κίνητρα για καθεμιά θέση ευθύνης με απόλυτη σαφήνεια, καθώς επίσης και τα περιγράμματα όλων των θέσεων του Οργανισμού, ώστε να τοποθετηθούμε συνολικά επ' αυτών. Ο επαναπροσδιορισμός του Οργανογράμματος του ΟΑΕΔ, με  ιεραρχική διαβάθμιση  ρόλων στα ΚΠΑ, ενσωματωμένη  και σε μισθολογικά κριτήρια, είναι αναγκαίος όσο ποτέ.

          Οι αποσπασματικές διαδικασίες περιγραφής και εφαρμογής πολιτικών δεν δημιουργούν τα αναμενόμενα οφέλη.

Προτείνουμε τέλος, την αναβάθμιση των μεγάλων σε δυναμικότητα ΚΠΑ από τμήματα σε  Διευθύνσεις, αφού με τον νέο αναβαθμισμένο ρόλο τους, όπως περιγράφεται μέσα από τη διαδικασία της αναδιοργάνωσης και τις αυξημένες αρμοδιότητες, είναι φανερό ότι δημιουργείται μια μεγάλη διοικητική μονάδα που δεν μπορεί να λειτουργήσει ως Τμήμα. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν άλλωστε, άλλοι Οργανισμοί του Δημοσίου με ανάλογη γεωγραφική κατανομή.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε ότι δεν πρέπει να συνεχίζουμε να «βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο». Είναι αναγκαίο να ξεκινήσει μια πλατιά συζήτηση για το πώς θέλουμε τον Οργανισμό μέσα από ένα σύγχρονο οργανόγραμμα, είναι αναγκαίο οι όποιες αλλαγές να θεσμοθετηθούν πρώτα και μετά να εφαρμοσθούν.

Για το ΔΣ 

 

Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραμματέας 

 

Μακράκης Γεώργιος Ρέππας Ιωάννης