ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος

τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                Αρ. Πρωτ. 248/29-9-2016

Θέμα: Εργολάβοι Καθαριότητας ΟΑΕΔ

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, εμμένοντας στις θέσεις  της για σταθερές εργασιακές σχέσεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα - όπως τις έχει  εκφράσει  και γραπτώς με σχετικές ανακοινώσεις - επισημαίνει  ότι η ανάληψη των υπηρεσιών καθαριότητας, από 1/10/2016 και για ένα χρόνο, από εργολάβους καθαριότητας θα κοστίσει στον Οργανισμό  τεράστια κονδύλια  με κακοπληρωμένους εργαζόμενους και υπηρεσίες αμφίβολης ποιότητας.

Μέσα σε αυτό το τοπίο και προκειμένου να αποφευχθούν ακραίες καταστάσεις ζητάμε από τη Διοίκηση τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, ούτως ώστε να τηρούνται πλήρως οι όροι της σύμβασης μιας και η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει σωρεία παραβάσεων από τη μεριά των εργολάβων καθαριότητας. Υπενθυμίζουμε δε, ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν «η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, διαπιστώνει παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, τότε δύνανται να καταγγείλει τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία καθαρισμού».

Ζητάμε, επίσης, να εξετασθεί η επάρκεια των ανά υπηρεσία αναλογούντων καθαριστριών. Ειδικά για τους ΒΝΣ του ΟΑΕΔ, ζητάμε την τροποποίηση της υπ' αριθμ.  2785/45/7-11-2002 απόφασης  του ΔΣ του ΟΑΕΔ που όριζε την υφιστάμενη αναλογία για τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, καθώς τότε δεν υπήρχαν ΒΝΣ στον ΟΑΕΔ. Οι ΒΝΣ φιλοξενούν μικρά παιδιά που σιτίζονται και ζουν πολλές ώρες εντός  των σταθμών με πλήθος άλλων δραστηριοτήτων. Η επαρκής  καθαριότητα των ΒΝΣ του ΟΑΕΔ, είναι αυτονόητα αναγκαία.

Αναμένουμε από τη Διοίκηση τη λήψη σχετικών πρωτοβουλιών, ούτως ώστε  οι ΒΝΣ να συνεχίσουν την, κατά το δυνατόν, απρόσκοπτη λειτουργία τους

Για το Δ. Σ.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γ.                ΣΠΥΡΟΥ Σ.