ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

Αρ. Πρωτ. 281/ 18-5 – 2017

Κοινή Ανακοίνωση Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ και Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΑΕΔ σχετικά με μετακινήσεις υπαλλήλων

           ΤατελευταίαχρόνιαοΟΑΕΔαντιμετωπίζει, αδιαμφισβήτητα, πλήθοςσημαντικών  προβλημάτωνταοποίαεπιτείνονταιαπότηντεράστιααύξησητηςανεργίαςκαιτηνέλλειψη πόρων. ΟιεργαζόμενοιστονΟργανισμόαλλάκαιοιάνεργοιαισθάνονταιεγκαταλελειμμένοιστοέλεοςτωνσυνεχιζόμενωνμνημονίων, τηςαπραξίαςκαιτηςαυθαιρεσίας.

            ΤοτελευταίοδιάστημαηΔιοίκησητουΟργανισμούαποφάσισεναξεκινήσειτηνεπίλυσητωνσημαντικών προβλημάτωντουΟΑΕΔ μεμετακινήσειςυπαλλήλων. Μετακινήσεις  χωρίςαίτησηυπαλλήλων, μετακινήσεις πολύτεκνωνυπαλλήλων, μετακινήσειςσυνδικαλιστών, μετακινήσειςχωρίς  ναέχουνδιερευνηθείυπηρεσιακά οιανάγκες.   

ΚαλούμετηΔιοίκησηναεπανεξετάσει  άμεσαόλεςτις  μετακινήσεις  τωνΣυναδέλφων.

ΚαλούμετηΔιοίκηση  τουΟργανισμούνααξιοποιήσει  όλουςτουςθεσμοθετημένουςυπηρεσιακούς παράγοντες, όταν πρόκειταιγιαζητήματαυπηρεσιακά, καιανδιαπιστώνονταιυπηρεσιακέςανάγκεςναακολουθείται πρόσκλησηεκδήλωσηςενδιαφέροντος, αιτήσειςυπαλλήλωνκαιυπηρεσιακά συμβούλια.

ΚαλούμετηΔιοίκησηνασέβεταιτουςυπαλλήλουςκαι  τονυπηρεσιακότους βίο  καινασυμβουλεύεταιτουςκαθ’ ύλην  αρμόδιουςυπηρεσιακούς παράγοντες.

Για τα ΔΣ

 Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ    Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Λειτουργών  ΟΑΕΔ

 

  Μακράκης Γ                                                   Παπατσεχιλίδης Γιάννης

 

                                             Σπύρου Σ.                                                       Μπολόφη  Άννα