Συναδέλφισσεςοι,

ΗΟμοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ καλείτηνΠαρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 καιώρα 11.00 π.μ.  τουςσυναδέλφουςεργαζόμενουςμεδικαστικέςαποφάσεις, όλατασυνδικαλιστικάστελέχηκαιόποιονάλλοσυνάδελφοέχειτησχετικήδυνατότητα, σεσυγκέντρωσηστηνείσοδοτουΥπουργείουΔιοικητικήςΑνασυγκρότησηςΒ. Σοφίας 15 Αθήνα.

Διεκδικούμε, μαζί με άλλες ομοσπονδίες,  τηνεπίλυση του χρόνιου προβλήματοςτωνσυγκεκριμένωνσυναδέλφων μας, ιδιαίτερασημαντικούγιατουςίδιουςκαιτιςοικογένειέςτους, ηοποίαδενμπορείναείναιάλληαπότημονιμοποίησήτους. Διεκδικούμε δικαιοσύνη και ισότητα, διεκδικούμε ενιαίες εργασιακές σχέσεις για όλους.  

ΓιατολόγοαυτόθααπαιτήσουμεσυνάντησημετηνΥπουργόκαΞενογιαννακοπούλουκαιοποιοδήποτεάλλοαρμόδιο πολιτικό πρόσωποήυπηρεσιακό παράγοντα. Ναμηλείψεικανείς!