ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

 

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος

 

Τηλ. 2109924316-2109989647

 

FAX. 2109924316

 

e-mail:

 

                                                                                               

 

Αρ. Πρωτ. 399 / 13-3-2020

 

                                                                                                                           Προς Διοικητή ΟΑΕΔ

 

                                                                                                                                         Υπουργό Εργασίας

 

                                                                                                                                         Υπουργό Υγείας

 

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές  ότι,  οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ  υποδέχονται  καθημερινά πολύ κόσμο και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για την εξάπλωση του κορονοϊού.  Οι κανόνες υγιεινής δεν μπορούν να τηρηθούν στιςυπηρεσίες  μας που η ροή του κόσμου είναι συνεχής και διαρκώς ανανεούμενη, χωρίς να μπορεί να υπάρξει ο παραμικρός έλεγχος για την υγεία των συναλλασσόμενων.  Περαιτέρωμε δεδομένο τα μέτρα πρόληψηςτουΥπουργείουΥγείαςκαιτιςάδειεςειδικούσκοπούοιυπηρεσίεςέχουναποδεκατιστείκαιυπολειτουργούν  έτσικιαλλιώς, ενώ παραμένουναπροστάτευτοιστιςυπηρεσίες πολλοίσυνάδελφοι πουανήκουνστιςευπαθήςομάδες.

 

Με αίσθημα ευθύνης και αφουγκραζόμενοι την αγωνία των συναδέλφων από τα ΚΠΑ, ζητούμε, εκ νέου,  το κλείσιμο των υπηρεσιών για το κοινό μέχρι νεωτέρας.  Με αυτό τον τρόπο ίσως  συμβάλλουμε στην αποτροπήτης πανδημίας.  

 Σχετικάμετηνεξυπηρέτησητουκοινούγιαεπιδόματαανεργίαςκλπ  είμαστεβέβαιοιότιόλαμπορείναγίνουνμεενεργοποίησηόλωντωνηλεκτρονικώνδυνατοτήτων, χωρίςναχάσεικανένας   δικαιούχος παροχές  τουΟργανισμού

 

Ηενεργοποίησηηλεκτρονικώνδυνατοτήτωνγιατοκοινόέχει περιορίσειτηροήτουσυναλλασσόμενουκοινού, αλλάόχισεβαθμό πουμπορείναγίνειαποτελεσματικήδιαχείρισηγιατηναποφυγήτης  μετάδοσηςτουκορονοϊού.
               
Ζητούμεναενεργοποιηθούνόλεςοιδυνατότητες πουδίνειηΠΝΠγιαεξαποστάσεως  καιεκ περιτροπήςεργασία. Ζητούμενααντιμετωπίσουμεάμεσα, έγκαιρακαι προληπτικάτην πρωτόγνωρηγιαόλους πανδημίατου  κορονοϊού.

Ζητούμε να ενεργοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που δίνει η ΠΝΠ για εξ αποστάσεως και εκ περιτροπής εργασία. Ζητούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα, έγκαιρα και προληπτικά την πρωτόγνωρη για όλους πανδημία του κορονοϊού.