Οανύπαρκτος προγραμματισμός  τωνΔιοικήσεωντουΟΑΕΔκαιηταλαιπωρίατωνσυναλλασσομένωνκαιτωνεργαζομένων.

Ως  ΟμοσπονδίαΥπαλλήλωνΟΑΕΔ, έχουμεεπισημάνειαρκετέςφορέςτησημασίατουσωστούπρογραμματισμούστηνέκδοση προγραμμάτωνκαι  ιδιαίτεραόταν πρόκειταιγιαβαριά προγράμματα, όπωςτο πρόγραμμακοινωνικούτουρισμούκαιτηςκοινωφελούςεργασίας.  Τελικά, καιενώ  ηΔιοίκησηκαιτοΥπουργείοΕργασίαςείχανόλοτονχρόνοστηδιάθεσήτουςπροκειμένουνα προγραμματίσουνκαιναεκδώσουνσεδιαφορετικόχρόνοτηνέκδοσητων προγραμμάτων, έκαναντομαγικό!

Ταδύοαπόταμεγαλύτερα προγράμματατουΟΑΕΔεκδόθηκανσχεδόνταυτόχρονα.

Αποτέλεσματα πληροφοριακάσυστήματανασέρνονται,  ναυπολειτουργούνήναμηλειτουργούνκαθόλου.

Αποτέλεσμαχιλιάδεςδικαιούχοινααπευθύνονται  σταήδηεπιβαρυμένα,   απόταχιλιάδεςemail καιτηλεφωνήματαΚΠΑ.

Αποτέλεσμα  ναυπάρχεισύγχυση, αναποτελεσματικότητα,  αδυναμίαυποβολήςαιτήσεωνσε πολλές περιπτώσειςκαιδημιουργίαδιοικητικούχάους.

Έχουμεεπισημάνει, επίσης, ότιταΚΠΑδενμπορούνναλειτουργούνμετελεσίγραφακαιαυτάνααπευθύνονταιστουςσυναλλασσόμενους πολίτες. Όλοαυτότοσκηνικόαποτελείμιακακήεικόναγια  τονΟργανισμόκαιτουςεργαζόμενουςκαιακυρώνουν  την προσπάθειάτους.

Όσοναφοράστοάλλομεγάλοζήτηματης περιόδου, αυτότηςαντιμετώπισηςτουκορωνοϊού, ενημερώνουμετηΔιοίκηση, ότι:

Στα περισσότεραΚΠΑδενέχουν  τοποθετηθείplexiglass καιδενέχουν προβλεφθείγιατομεγαλύτερομέροςτωνγραφείωντωνυπηρεσιών, πουεξυπηρετούνκοινό.

Δενυπάρχεισυντήρησητωνκλιματιστικώνσε πολλέςυπηρεσίεςμεαποτέλεσμαηυγιεινήκαιηασφάλειατωνεργαζομένωνκαιτωνσυναλλασσόμενωννατίθεταισεκίνδυνο..

Ζητάμελιγότερηβιασύνη, περισσότερο προγραμματισμό, περισσότερησοβαρότηταστηναντιμετώπισητωνσοβαρώνζητημάτων πουαντιμετωπίζειοΟργανισμός.