Αρ. Πρωτ. 123 / 25 -9 – 2014

Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Αρμόδιους εισηγητές πολιτικών κομμάτων

Θέμα: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων ΟΑΕΔ»

Από το 2009 μέχρι σήμερα εργάζονται ως μόνιμοι υπάλληλοι στον ΟΑΕΔ οι συνάδελφοι που διορίστηκαν στον Οργανισμό με το διαγωνισμό «Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ αριθμός φύλλου 204/6-5-2008, προκήρυξη με αριθμό 1/302Μ/2008». Πριν το 2009 οι συνάδελφοι αυτοί είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στον Οργανισμό με συμβάσεις έργου. Η προϋπηρεσία αυτή ελήφθη ως βασικό, τυπικό και ουσιαστικό προσόν, για την μοριοδότηση και την μονιμοποίηση των υπαλλήλων αυτών σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Η προϋπηρεσία αυτή διανύθηκε κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο (υπογράφοντας μάλιστα κατά την έναρξη και την αποχώρησή τους από την υπηρεσία), στους χώρους εργασίας του ΟΑΕΔ, υπό την εποπτεία Προϊστάμενου και με τις συνήθεις αμοιβές.

Η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει αναγνωρισθεί από τον Οργανισμό  για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη παρόλο που έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις από τους εν λόγω υπαλλήλους.

Επειδή το άρθρο 24 του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε στη Βουλή στις 24/9/2014 για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ περιγράφει επακριβώς το καθεστώς και τις συνθήκες εργασίας των προαναφερθέντων υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, παρακαλούμε και για λόγους ισότητας και για λόγους ουσίας να συμπεριληφθούν στην διάταξη και οι υπάλληλοι του Οργανισμού που έχουν όμοιες προϋποθέσεις. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γ.   ΡΕΠΠΑΣ Ι.