ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

 

            Αρ. Πρωτ. 242 / 19 -7 - 2016

 

                                                                                        Προς τις Ενώσεις –μέλη μας

                                                                                        Προς όλες τις Υπηρεσίες

Θέμα:  Δημιουργία  Νέου Γραφείου στα ΚΠΑ

   Σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ 2225/18.7.2016   συνιστώνται στα ΚΠΑ  γραφεία παρακολούθησης προγραμμάτων  ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Πρόκειται περί μιας αναγκαίας δομής, έτσι ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να διαχειρίζεται προγράμματα από κοινοτικούς πόρους ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης. Θεωρούμε ότι η προσθήκη ενός ακόμα γραφείου στα ΚΠΑ  δημιουργεί ικανές συνθήκες μετατροπής των ΚΠΑ σε Διευθύνσεις, η οποία αποτελεί πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

Η ενδυνάμωση των ΚΠΑ, η στελέχωσή τους με προσωπικό και η παροχή όλων των αναγκαίων πόρων, θα δημιουργήσει προϋποθέσεις αποτελεσματικής παρέμβασης του ΟΑΕΔ στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι εκδόθηκε το με αριθμό Β 2215 ΦΕΚ  για τη συγκρότηση των  Υπηρεσιακών Συμβούλιων του Οργανισμού για την καθυστέρηση συγκρότησης των οποίων έχουμε αναφερθεί  και στην με αριθμό 238 / 23 -6 – 2016 ανακοίνωσή μας.

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

 

Μακράκης Γεώργιος           Σπύρου Σπυρίδων