13/2/2014

http://www.farenews.gr/%CE%BF%CE%B1%CE%B5%CE%B4-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CF%84%CE%B1/

Αί­σθη­ση προ­κα­λεί η κα­ταγ­γε­λί­α της Ο­μο­σπον­δί­ας υ­παλ­λή­λων του Ο­Α­ΕΔ για τα ό­σα συμ­βαί­νουν με τον το­μέ­α κα­θα­ρι­ό­τη­τας στον ορ­γα­νι­σμό τους. Ό­πως ση­μει­ώ­νουν σε σχε­τι­κή α­να­κοί­νω­ση ε­νώ οι συ­νά­δελ­φοι τους στην κα­θα­ρι­ό­τη­τα που βρί­σκον­ται σε δι­α­θε­σι­μό­τη­τα κό­στι­ζαν 100.000 ευ­ρώ το μή­να, το ΔΣ του ορ­γα­νι­σμού προ­σέ­λα­βε για τον Φε­βρουά­ριο, με α­πευ­θεί­ας α­νά­θε­ση τρεις ε­ται­ρεί­ες κα­θα­ρι­ό­τη­τας που κο­στί­ζουν 563.159,71 ευ­ρώ.

Η α­να­κοί­νω­ση της Ο­μο­σπον­δί­ας Υ­παλ­λή­λων του Ο­Α­ΕΔ

Πό­σο κο­στί­ζει η α­να­δι­άρ­θρω­ση του «υ­περ­δι­ογ­κω­μέ­νου» Δη­μο­σί­ου το­μέ­α.

Κα­λό το πα­ρα­μύ­θι αλ­λά δεν έ­χει δρά­κο…

Την ευ­θύ­νη των δη­μο­σί­ων υ­παλ­λή­λων και του υ­περ­δι­ογ­κω­μέ­νου δη­μό­σιου το­μέ­α για τη χρε­ο­κο­πί­α της χώ­ρας, ό­πως ε­πί­σης και την πο­λυ­συ­ζη­τη­μέ­νη ε­πι­χει­ρού­με­νη α­να­δι­άρ­θρω­ση του δη­μο­σί­ου αυ­τό-κα­ταρ­ρί­πτει η α­πό­φα­ση του ΔΣ του Ο­Α­ΕΔ για τα συ­νερ­γεί­α κα­θα­ρι­ό­τη­τας.

Με την α­πό­φα­σή του το ΔΣ του Ορ­γα­νι­σμού ε­νέ­κρι­νε την α­πευ­θεί­ας α­νά­θε­ση του έρ­γου, σε τρεις ε­ται­ρεί­ες κα­θα­ρι­ό­τη­τας με το πο­σό των 563.159,71 ευ­ρώ (­!­!­!) για τον μή­να Φε­βρουά­ριο… Ε­πα­να­λαμ­βά­νου­με: 563.159,71 για Ε­ΝΑΝ μό­νο μή­να.

Να υ­πεν­θυ­μί­σου­με ό­τι 260 Συ­νά­δελ­φοί μας βρί­σκον­ται σε δι­α­θε­σι­μό­τη­τα. Εξ αυ­τών, οι 72 α­νή­κουν στην κα­τη­γο­ρί­α Υ­Ε Κα­θα­ρι­ό­τη­τας. Το συ­νο­λι­κό κό­στος των υ­παλ­λή­λων αυ­τών δεν ξε­περ­νά σε κα­μιά πε­ρί­πτω­ση τις 100.000 ευ­ρώ μη­νια­ίως!­!! Μι­λά­με δη­λα­δή, για κά­τι λι­γό­τε­ρο α­πό το 1/5 του πο­σού των α­πευ­θεί­ας α­να­θέ­σε­ων! Και μι­λά­με για πλή­ρη α­πα­σχό­λη­ση και πλή­ρη α­μοι­βή και ό­χι για ερ­γα­ζό­με­νους «σκλά­βους», α­πλή­ρω­τους, με δί­ω­ρη και τρί­ω­ρη α­πα­σχό­λη­ση, με ε­νοι­κί­α­ση ερ­γα­ζο­μέ­νων και υ­περ­γο­λα­βί­ες «σκλα­βο­πά­ζα­ρων». Μι­λά­με α­κό­μα, για Συ­να­δέλ­φους που ε­κτός των κύ­ρι­ων κα­θη­κόν­των τους ως Υ­πάλ­λη­λοι Κα­θα­ρι­ό­τη­τας, υ­πο­στή­ρι­ζαν ποι­κι­λο­τρό­πως το έρ­γο του Ορ­γα­νι­σμού.

Κα­λού­με τα συ­ναρ­μό­δια Υ­πουρ­γεί­α και τη Δι­οί­κη­ση του Ορ­γα­νι­σμού να προ­χω­ρή­σουν ά­με­σα στην ε­πα­να­πρόσ­λη­ψη των Συ­να­δέλ­φων που βρί­σκον­ται σε δι­α­θε­σι­μό­τη­τα, με μο­να­δι­κό στό­χο την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση του δη­μο­σί­ου συμ­φέ­ρον­τος… Κα­λού­με να στε­λε­χώ­σουν τις δη­μό­σι­ες υ­πη­ρε­σί­ες με μό­νι­μο προ­σω­πι­κό, α­φού ό­πως ξε­κά­θα­ρα προ­κύ­πτει α­πό τα οι­κο­νο­μι­κά στοι­χεί­α, με τα χρή­μα­τα που δι­α­θέ­τει ο Ορ­γα­νι­σμός στους ερ­γο­λά­βους της κα­θα­ρι­ό­τη­τας μπο­ρεί να προσ­λά­βει 500 μό­νι­μους υ­παλ­λή­λους της αν­τί­στοι­χης ει­δι­κό­τη­τας, με μό­νι­μη και στα­θε­ρή ερ­γα­σί­α.

Κα­λού­με ε­πί­σης, τη Δι­οί­κη­ση του Ορ­γα­νι­σμού και τα συ­ναρ­μό­δια Υ­πουρ­γεί­α να προ­χω­ρή­σουν στην ε­πα­να­πρόσ­λη­ψη των ει­δι­κο­τή­των Βο­η­θών Μα­γεί­ρων και λοι­πών ει­δι­κο­τή­των και να στα­μα­τή­σει ο δι­α­γω­νι­σμός για τη σί­τι­ση (c­a­t­e­r­i­ng) των παι­δι­ών των Βρε­φο­νη­πια­κών Σταθ­μών του Ο­Α­ΕΔ, ό­που και πά­λι το κό­στος θα εί­ναι υ­πέρ πολ­λα­πλά­σιο.

Κα­λού­με τέ­λος, το Υ­πουρ­γεί­ο Ερ­γα­σί­ας, το Υ­πουρ­γεί­ο Δι­οι­κη­τι­κής Με­ταρ­ρύθ­μι­σης, την Κυ­βέρ­νη­ση συ­νο­λι­κά, να ε­πα­νε­ξε­τά­σει το θέ­μα της α­να­δι­άρ­θρω­σης του δη­μο­σί­ου το­μέ­α και του μι­σθο­λο­γι­κού κό­στους – α­φού με τέ­τοι­ους ό­ρους θέ­λει να μι­λά­με…

Κυ­ρί­ως ό­μως, κα­λού­με τη λο­γι­κή, τη μα­θη­μα­τι­κή λο­γι­κή, τη λο­γι­στι­κή λο­γι­κή, την κοι­νω­νι­κή λο­γι­κή, την πο­λι­τι­κή λο­γι­κή, την η­θι­κή λο­γι­κή να ε­πα­νέλ­θει στη θέ­ση της!­!!

Για το Δι­οι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο

Ο ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γ. ΡΕΠΠΑΣ Ι.