Αρ. Πρωτ. 130 / 22-10-2014

Προς τις Ενώσεις Μέλη μας

Προς Όλες τις Υπηρεσίες

Θέμα: «Προσθήκη – Τροπολογία για την αναγνώριση προϋπηρεσίας συναδέλφων»

Σας ενημερώνουμε ότι συντάξαμε και καταθέσαμε (στα συναρμόδια υπουργεία και στα κόμματα) ως ομοσπονδία νομοτεχνική βελτίωση στο σχέδιο νόμου που συζητείται σήμερα και αύριο (22 και 23 Οκτωβρίου 2014) στη Βουλή η οποία αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας όλων των συναδέλφων που έχουν απασχοληθεί στον ΟΑΕΔ με συμβάσεις έργου και εργάζονται σήμερα ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Ευελπιστούμε και προσπαθούμε να γίνει δεκτή η νομοτεχνική βελτίωση που προτείνουμε. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Ακολουθεί το κείμενο της προτεινόμενης τροπολογίας: 

Προσθήκη - τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αιτιολογική Έκθεση

Στον ΟΑΕΔ από το 2009  εργάζονται ως μόνιμοι υπάλληλοι στον ΟΑΕ∆, υπάλληλοι οι οποίοι είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στον Οργανισμό µε συμβάσεις έργου κατά τα προηγούμενα έτη. Η συγκεκριμένη προϋπηρεσία ελήφθη ως βασικό, τυπικό και ουσιαστικό προσόν, για τη μοριοδότηση και τη μονιμοποίηση των υπαλλήλων αυτών. Η προϋπηρεσία αυτή διανύθηκε κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο (υπογράφοντας κατά την έναρξη και την αποχώρησή τους από την υπηρεσία), στους χώρους εργασίας του ΟΑΕ∆, υπό την εποπτεία Προϊστάμενου και µε τις συνήθεις αμοιβές, τηρεί, δηλαδή, ακριβώς τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου θέτει για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

Προτεινόμενη Προσθήκη – Τροπολογία

Το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» τροποποιείται ως εξής: 

«Άρθρο 24 Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους των ΚΕΠ και του ΟΑΕΔ

1α. Υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και υπάλληλοι του ΟΑΕΔ, οι οποίοι υπηρετούν αντιστοίχως στα ΚΕΠ ή τον ΟΑΕΔ κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύνανται να αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη τυχόν προϋπηρεσία που διανύθηκε στα ΚΕΠ και στον ΟΑΕΔ µε σύμβαση μίσθωσης έργου κατόπιν ουσιαστικής κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) η προϋπηρεσία αυτή διανύθηκε µε τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, β) η απασχόληση διανύθηκε κατά το σύνηθες ωράριο των υπαλλήλων των ΚΕΠ ή του ΟΑΕΔ αντιστοίχως, γ) η απασχόληση παρείχετο στο χώρο των ΚΕΠ ή του ΟΑΕΔ αντιστοίχως και υπό την άμεση εποπτεία των προϊσταμένων αυτών, δ) η αμοιβή για αυτήν ήταν ανάλογη µε των προσλαμβανομένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Για τη συνδρομή των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ απαιτούνται υπηρεσιακά έγγραφα της καθ΄ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας.

Για το ΔΣ 

 Ο Πρόεδρος  Ο Γ.Γραμματέας 

 Μακράκης Γεώργιος Ρέππας Ιωάννης