Με αφορμή το υπ αριθμ. 35959/5-5-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού, με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ», έχουμε να επισημάνουμε και να υποβάλουμε  τα εξής ερωτήματα:

1. Κατά την πρόσληψη των υπαλλήλων έχουν κατατεθεί όλα τα νόμιμα έγγραφα που αφορούσαν στην πρόσληψη. Το βάρος του ελέγχου της νομιμότητας-γνησιότητας των πτυχίων και των άλλων στοιχείων του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου το έχει η διοίκηση και όχι οι υπάλληλοι που καλούνται να αποδείξουν ότι «δεν είναι ελέφαντες».

2. Στο ανωτέρω έγγραφο δεν διευκρινίζεται αν θα καλυφθούν οι συνάδελφοι και με ποιο τρόπο προκειμένου να απουσιάσουν από την υπηρεσία τους για να ολοκληρώσουν αυτή τη γραφειοκρατική και με οικονομικό κόστος διαδικασία, η οποία επαναλαμβάνουμε είναι αρμοδιότητα της διοίκησης και όχι των υπαλλήλων.

3. Από ποιον θα ελεγχθεί η γνησιότητα του εγγράφου το οποίο θα πιστοποιεί τη νομιμότητα των τίτλων το οποίο θα προσκομίσει ο υπάλληλος;

4. Η διοίκηση καλεί τους διοικούμενους να ζητούν από τους φορείς να αποστέλλουν email στη διεύθυνση Διοικητικού. Δηλαδή κάθε υπάλληλος, αφού έχει τελειώσει μια ατέρμονη διαδικασία πιστοποίησης γνησιότητας που επαναλαμβάνουμε δεν είναι αρμοδιότητά του, ούτε φυσικά υποχρέωση, θα παρακαλεί τον κάθε φορέα να αποστείλει το σχετικό emailκαι θα επιβλέπει για την ολοκλήρωση της αποστολής του;

Επειδή θεωρούμε την ως άνω διαδικασία διοικητικά ανορθολογική και επειδή  δε συνάδει με τις βασικές αρχές της δημόσιας  διοίκησης, σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε το σχετικό έγγραφο.