Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX2109924316

e-mail

Ιστοσελίδα: www.oyoaed.gr

Αρ. Πρωτ.212 / 1 -2 – 2016

Προς Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

κ. Χρ. Βερναρδάκη

Κοιν. 1.ΑΔΕΔΥ

2.Συνήγορο του Πολίτη

          Θέμα: «Σχετικά με την ανάγκη θεσμοθέτησης Συνηγόρου του Δημοσίου Υπαλλήλου»

Η Δημόσια Διοίκηση αποτελεί έναν βασικό πυλώνα του κράτους και με την έννοια αυτή η προστασία της, η αναβάθμισή της και η καλή λειτουργία της σχετίζεται με την ορθή, άμεση και  αμερόληπτη  επίλυση θεμάτων, τα οποία αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του δημοσίου υπαλλήλου. Στην έννοια της υπηρεσιακής κατάστασης εντάσσεται οποιοδήποτε ζήτημα ανακύπτει, λόγω ένταξης ορισμένου προσώπου στο δημόσιο, ανεξαρτήτως της έννομης σχέσης απασχόλησης, όπως μισθοί, μισθολογικές ή βαθμολογικές προαγωγές, μεταθέσεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις, επιδόματα, άδειες, πειθαρχικά θέματα, κ.λπ

Καθώς η δημόσια διοίκηση συνεχίζει να κουβαλάει με εμμονή τις παθογένειες του παρελθόντος, καθιστώντας τους δημοσίους υπαλλήλους έρμαια της κακοδιοίκησης, οι υπάλληλοι αισθάνονται πολλές φορές ανυπεράσπιστοι. Αυτό απορρέει από το γεγονός ότι η ιεραρχία ή  οι πολιτικές διοικήσεις δεν αποδεικνύονται πάντα οι καλύτεροι εφαρμοστές του δικαίου και δύσκολα ο δημόσιος υπάλληλος τολμά να αναφερθεί  στους ανωτέρω του, αισθανόμενος ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ίσης αντιμετώπισης , εχεμύθειας  και αμεροληψίας  των διαδικασιών.

Για  τους παραπάνω λόγους, κρίνοντας από τη μέχρι τώρα καλή λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη και επειδή στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη δεν περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών,θεωρούμε απαραίτητη την εισαγωγή ενός θεσμικού πλαισίου με το οποίο θα καθιερώνεται ο Συνήγορος του Δημοσίου Υπαλλήλου (ΣΔΥ) είτε ενταγμένος στο θεσμικό πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη είτε με τη δημιουργία μιας νέας Ανεξάρτητης Αρχής.

Με τη θέσπιση του ΣΔΥ πιστεύουμε ότι και ο Δημόσιος Υπάλληλος θα αισθανθεί την απαιτούμενη προστασία από φαινόμενα κακοδιοίκησης, θα δοθεί η δυνατότητα να εισαχθούν διατάξεις προστατευτικές του δικαίου και της καλής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και θα αποκατασταθεί και το περί δικαίου αίσθημα.