Η απάντηση του Υπουργείου στο με αριθμό 194/7-12-2015 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας 

http://www.oyoaed.gr/2013-11-25-09-30-30/ypomnimata-eggrafa/143-omospondia-ypallilon-oaed-pros-an-ypourgo-dioikitikis-metarrythmisis

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                                                                 Αθήνα 21/4/2016

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Χούμου Τηλέφωνο: 213 131 3371 E-mail:

ΘΕΜΑ: Μετατάξεις υπαλλήλων με μεταφορά θέσης.

 

ΠΡΟΣ: Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ. Εθνικής Αντίστασης 8, 174 56 Άλιμος

Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ. 194/7.12.2015 έγγραφο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ.

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε τα εξής:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011, «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του Υπαλληλικού Κώδικα, και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.».

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958/15.12.2011 (ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, « Η εν λόγω διάταξη αφορά εν γένει στις μετατάξεις που διενεργούνται είτε με γενικές είτε με ειδικές διατάξεις.». Περαιτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, ορίζουν

«1. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση. …. 4. Κάθε άλλη γενικήή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα προηγούμενων παραγράφων καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.».

 Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι οι ως άνω διατάξεις για τη μετάταξη με μεταφορά θέσης εξακολουθούν και ισχύουν, και είναι διακριτές από αυτές του άρθρου 33 του ν. 4305/2014 που αφορούν διορισμό/πρόσληψη προσωπικού, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι δεν υφίσταται ζήτημα τυπικής ισχύος αποφάσεων μετάταξης υπαλλήλων που έχουν διενεργηθεί με μεταφορά της θέσης τους, λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών. Eντούτοις, η Υπηρεσία μας έχει προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει μετά την έκδοση των Πράξεων Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Ιωάννης Σπηλιωτόπουλος