Προς Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Θέμα: Μετάταξη υπαλλήλων σε άλλο κλάδο στον ίδιο φορέα

     Σύμφωνα με το Ν.4440 άρθρο 73, για τη διαδικασία μετατάξεων στον ίδιο φορέα απαιτείται η ύπαρξη κενής θέσης στον κλάδο που αιτείται να  μεταταχθεί ο υπάλληλος. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις,  δεν υπάρχουν κενές θέσεις για να καλύψουν τα αιτήματα των  υπαλλήλων, με αποτέλεσμα ο υπάλληλος να παραμένει σε κατηγορία κατώτερη από αυτή που θα έπρεπε να μεταταχθεί  παρά την ύπαρξη τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του .

Με το προϊσχύον νομικό πλαίσιο ο υπάλληλος που διέθετε τα προβλεπόμενα προσόντα για μετάταξη μετέφερε και την οργανική του θέση. Θεωρούμε ότι το νομικό πλαίσιο, όπως ισχύει σήμερα, δημιουργεί προβλήματα τόσο  στη λειτουργία των φορέων όσο και στην ομαλή υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων,  κάτι το οποίο αποτελεί δικαίωμα των υπαλλήλων. 

Παρακαλούμε να ρυθμιστεί άμεσα το εν λόγω ζήτημα και να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους να εξελίσσονται.

Για το Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γ.                         Σπύρου Σ.