Κύριε Διοικητά, 

Παρακαλούμε με την επίβλεψή σας να κινηθούν έγκαιρα οι διαδικασίες έγκρισης των υπερωριών του έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 3α του Ν. 4024/2011, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού.