Κύριε Διοικητά,

Όπως προκύπτει από την ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με τον ν. 4024/2011 οφείλεται στους υπάλληλους του ΟΑΕΔ το επίδομα αδείας που αντιστοιχεί στο χρόνο εργασίας από 1 Ιουλίου 2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2012, καθώς και το επίδομα Εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρόνο εργασίας από 16 Δεκεμβρίου 2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2012 και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί έως και σήμερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 1ου άρθρου του ν. 4093/2012 καταργούνται από 1-1-2013 τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. Από το γράμμα του νόμου είναι σαφές ότι δεν προσδίδεται καμία αναδρομική ισχύ στο επαχθές δημοσιονομικό μέτρο και η περικοπή των επιδομάτων αφορά το χρονικό διάστημα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και σε καμία περίπτωση την καταβολή των επιδομάτων για το διάστημα μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 4024/2011 «2. Το Επίδομα Εορτών Πάσχα ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι και 15 Απριλίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται δέκα ημέρες πριν από το Πάσχα. 3. Το Επίδομα Αδείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος  μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους.»

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3  του άρθρου αυτού, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο με αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του».

Συνεπώς, το δικαίωμα των υπαλλήλων για την καταβολή του επιδόματος Εορτών Πάσχα για την παροχή εργασίας από 16 Δεκεμβρίου 2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2012 και του επιδόματος αδείας για την παροχή εργασίας από 1 Ιουλίου 2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν έχει καταργηθεί και θα πρέπει το αντίστοιχο ποσό να είχε καταβληθεί στους εργαζόμενους στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Επειδή η μη απόδοση του τμήματος των επιδομάτων είναι παράνομη καλούμε τον Οργανισμό να προβεί στην άμεση καταβολή τους.