κ ∆ιοικητά,

Όπως γνωρίζετε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕ∆ αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο συνδικαλιστικό όργανο του Οργανισμού. Αποτελείται από επτά (7) πρωτοβάθμια σωματεία με πλούσια συνδικαλιστική, πολιτιστική και κοινωνική δράση. Τα έσοδα της Ομοσπονδίας προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από εισφορές μελών – σωματείων.

Μόνο για το μήνα ∆εκέμβριο και για την χορήγηση δωροεπιταγών στα παιδιά των συναδέλφων και για άλλες εορταστικές εκδηλώσεις καθώς και για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε συναδέλφους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα (υγείας, οικονομικά κτλ) το κόστος ξεπέρασε τις 30.000 ευρώ. 

Για τη συνέχιση όλων των δράσεων της Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων σωματείων καθώς και για την υλοποίηση δράσεων που έχουν προγραμματιστεί (διεξαγωγή επιστημονικής ημερίδας με θέμα τον ΟΑΕ∆, τακτικό ετήσιο συνέδριο κλπ) είναι αναγκαία η χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας από τον ΕΛΕΚΠ όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 24459/220/26-8-2013. Το ποσό που αιτούμαστε ανέρχεται στο ύψος των 100.000 ευρώ προκειμένου να καλύψουμε για το έτος 2014 λειτουργικές δαπάνες, τη δαπάνη διεξαγωγής ημερίδας, τη δαπάνη διεξαγωγής τακτικού ετήσιου συνεδρίου καθώς και για να συνεχίσουμε τις πολιτιστικές, κοινωνικές και λοιπές συνδικαλιστικές δράσεις της ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων σωματείων-μελών μας.