ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

        Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.» που εδρεύει στους Τράχωνες Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως 8) και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΑΕΔ», που εδρεύει στους Τράχωνες  Αττικής  (Εθνικής Αντιστάσεως 8) και εκπροσωπείται νόμιμα

*****

               Με την από 18 Σεπτεμβρίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσής μας,  το οποίο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αφού έλαβε υπόψη:

  1.  Ότι ο Ν. 4250/2014  που αναφέρεται στην συγκριτική αξιολόγηση, είναι προδήλως αντισυνταγματικός γιατί προκαθορίζει τα ποσοστά και τις κλίμακες βαθμολογίας και ορίζει βαθμολογητές προϊστάμενους και διευθυντές που δε γνωρίζουν καθόλου τη δουλειά και το έργο πολλών υπαλλήλων. Σε κάθε δε περίπτωση, η εισαγόμενη μέσω των διατάξεων του Ν.4250/2014 διαδικασία αξιολογήσεως των υπαλλήλων παραβιάζει την αρχή της αξιοκρατίας αλλά και την αρχή της ισότητας, δεδομένου, ότι είναι εκ των προτέρων συγκεκριμένος ο αριθμός των υπαλλήλων,  που μπορούν να βαθμολογηθούν με βαθμούς 9-10, ενώ εξίσου καθορισμένος είναι και ο αριθμός των υπαλλήλων, που πρέπει υποχρεωτικά να κριθούν κάτω του μετρίου, χωρίς να καταλείπεται στην πραγματικότητα περιθώριο σε κάθε έναν εξ αυτών να κριθεί με μέτρο την προσωπική και υπηρεσιακή του αξία.
  2.  Ότι δεν υπάρχει Οργανόγραμμα στον Οργανισμό που να καθορίζονται  περιγράμματα θέσεων
  3.  Ότι ο ΟΑΕΔ βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης
  4.  Ότι ο επιμερισμός των ποσοστών στο πλαίσιο του Ν. 4250/2014 έγινε χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο
  5.  Ότι ως Ομοσπονδία έχουμε διαμαρτυρηθεί για όλα αυτά με ανακοινώσεις μας και έχουμε προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, από τα οποία περιμενουμε την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών
  6.  Ότι καμία απάντηση δεν έχουμε λάβει στις παραπάνω διαμαρτυρίες μας από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ ή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη την εξουσιοδότησή που έχει το ΔΣ της Ομοπσπονδίας από το 31ο Συνέδριο που διεξήχθη στην Αθήνα στις 5 και 6 Ιουλίου 2014 αποφασίστηκε ομόφωνα η προκήρυξη απεργίας –αποχής:

        «i) από όλες τις διαδικασίες, που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο Δημόσιο, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:

(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.

(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.

(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).

(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).

(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).

(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που σχετίζεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ

Η απεργία θα εκκινήσει από την επίδοση της παρούσης εξώδικης γνωστοποίησης, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του νόμου 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 του νόμου 4281/2014 και πάντως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014».

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς αυτόν στον οποίο απευθύνεται προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 18/9/2014

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Μακράκης           Ιωάννης Ρέππας