Αρ. Πρωτ. 129 / 16-10–2014

Προς τον Διοικητή του ΟΑΕΔ

κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου

Κοιν: Α’ Αντιπρόεδρος ΟΑΕΔ,

κ. Μανώλης Κοντοπάνος

Β’ Αντιπρόεδρος ΟΑΕΔ,

κ. Παναγής Καρέλλας

Μέλη Δ.Σ. ΟΑΕΔ

Θέμα: « Άρση Περιορισμών  στη χορήγηση δανείων στους υπαλλήλους»

Κύριε Διοικητά,

Με την υπ’ αριθμό Β 139293/6-10-2011 απόφαση του, το ΔΣ του ΟΑΕΔ επέβαλε περιορισμούς στην χορήγηση δανείων στους υπαλλήλους του Οργανισμού  μέχρι το ύψος των 5 μισθών.

Επειδή οι μειώσεις των αποδοχών για τους εργαζόμενους στον ΟΑΕΔ ξεπερνούν το 40%, επειδή η οικονομική κατάσταση των συναδέλφων δεν βελτιώνεται αλλά χειροτερεύει και επειδή σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3227 το ΔΣ του  Οργανισμού μπορεί να χορηγεί έντοκο δάνειο στο προσωπικό του ΟΑΕΔ μέχρι το ύψος των δέκα μηνιαίων αποδοχών, παρακαλούμε να κάνετε δεκτό το αίτημα της Ομοσπονδίας, για επανεξέταση της απόφασης του ΔΣ και τη διεύρυνση του ύψους του χορηγούμενου δανείου μέχρι το ποσό που ορίζει ο Νόμος.

 

 Για το ΔΣ 

 

Ο Πρόεδρος                      Ο Γ. Γραμματέας 

 

Μακράκης Γεώργιος            Ρέππας Ιωάννης