Δημοσιέυθυηκε στο ΦΕΚ 5726 τεύχος Β η Υπουργική Απόφαση για τον διπλασιασμό των δόσεων των δανείων Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

Τροποποιούμε την αριθμ. 191745/05/6.2.2006 υπουρ- γική απόφαση, «Περί προϋποθέσεων και όρων χορηγή- σεως δανείων σε υπαλλήλους του ΟΑΕΔ» (Β’ 195), όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα, και συγκεκριμένα την παρά- γραφο 4 ως εξής:

«4. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν δύνανται να εξοφλούνται σε ίσες μηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται από τις αποδοχές του υπαλλήλου του Οργανισμού, αρχομένης της καταβολής των δόσεων από του επόμενου της χορηγήσεως του δανείου μηνός. Οι δόσεις ορίζονται ως ακολούθως:

Α) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 1 μηνός, 12 δόσεις Β) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 2 μηνών, 24 δόσεις Γ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 3 μηνών, 36 δόσεις Δ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 4 μηνών, 48 δόσεις Ε) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 5 μηνών, 60 δόσεις ΣΤ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 6 μηνών, 72 δόσεις Ζ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 7 μηνών, 84 δόσεις Η) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 8 μηνών, 96 δόσεις Θ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 9 μηνών, 108 δόσεις Ι) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 10 μηνών, 120 δόσεις

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. και μόνον είναι δυνατός ο διπλασιασμός των δόσεων των δανείων σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας καταβολής των δόσεων από τον υπάλληλο του Οργανισμού.

Οι υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλ- λουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την δυσχερή οικο- νομική τους θέση στην Δ/νση Διοικητικού του ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημά τους από το Δ.Σ. του Οργανισμού για τον διπλασιασμό του αριθμού των δόσεων. Στην περίπτωση αυτή οι δόσεις ορίζονται ως εξής: Α) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 1 μηνός, 24 δόσεις Β) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 2 μηνών, 48 δόσεις Γ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 3 μηνών, 72 δόσεις Δ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 4 μηνών, 96 δόσεις Ε) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 5 μηνών, 120 δόσεις ΣΤ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 6 μηνών, 144 δόσεις Ζ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 7 μηνών, 168 δόσεις Η) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 8 μηνών, 192 δόσεις Θ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 9 μηνών, 216 δόσεις Ι) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 10 μηνών, 240 δόσεις Σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεως του δανει- οδοτηθέντος υπαλλήλου παρακρατείται εκ της δικαι- ούμενης αποζημιώσεως ολόκληρο το υπόλοιπο του οφειλόμενου δανείου.

Σε περίπτωση υπαλλήλων που ευρίσκονται σε αποδε- δειγμένη οικονομική αδυναμία καταβολής των δόσεων των δανείων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί- ου του Οργανισμού δύναται να χορηγείται η αναστο- λή καταβολής των δόσεων των δανείων για χρονικό διάστημα ενός έτους ή δύο ετών με επανυπολογισμό των τόκων των δανείων. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την δυσχε- ρή οικονομική τους θέση στην Δ/νση Διοικητικού του ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημά τους από το Δ.Σ. του Οργανισμού για την αναστολή καταβολής των δόσεων των δανείων τους για το χρονικό διάστημα που αιτούνται.»